අති පුජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනු නාහිමියන් විසින් වත්මන් ජනාධිපති තුමන් ඉදිරියේ කළ කතාව.

Be the first to comment on "අති පුජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනු නාහිමියන් විසින් වත්මන් ජනාධිපති තුමන් ඉදිරියේ කළ කතාව."

Leave a Reply

%d bloggers like this: