මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් 2017.08.04 දින නිකුත් කරනු ලැබූ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් වේ.

මුදල් වර්ගය             ගැනුම් මිල            විකුණුම් මිල

ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්     119.29        124.58
කැනඩා ඩොලර්          119.76      124.46
චීන යුවාන්                22.20        23.29
යුරෝ                   178.67        185.36
ජපන් යෙන්             1.3678         1.4194
සිංගප්පූරු ඩොලර්       110.96        115.03
ස්ටාලින් පවුම්           198.07        204.77
ස්වීස් ෆැන්ක්             155.30        161.51
ඇමෙරිකන් ඩොලර්     151.34         155.14

 

 

ගල්ෆ් රටවල විනිමය අනුපාතය

රට                   මුදල් වර්ගය          මුදල් රුපියල්

බර්රේන්         බහරේන් ඩිනාර්     407.01
කුවේට්         කුවේට් ඩිනාර්       508.59
ඕමාන්         ඕමාන් රියාල්         398.11
කටාර්         කටාර් රියාර්            41.81
සවුදි අරාබිය     සවුදි රියාල්          40.93
යු.ඒ.ඊ.         යු.ඒ.ඊ. ඩිනාර්       41.79

From News.lk

%d bloggers like this: